Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan Official Website

Kyokushin-kan EU Official Website

Kyokushin World Union Official Website

International Membership Information Page

Polska Strona Kyokushin-kan

Informacje o Kyokushin w Polsce - onekyokushin.pl

A A A

Terminologia stosowana w Kyokushin-Kan

tłumaczenie tekstu znajduję się poniżej
Dear Kyokushin-kan Members,

The way in which we refer to our Organization is extremely important in order to differentiate ourselves from other forms of karate and also to create consistency throughout the world. Below you will find information on the use of Kyokushin-kan and Honbu.

KYOKUSHIN-KAN
The correct ways to spell the name of our organization are:

1. KYOKUSHIN-KAN
2. Kyokushin-kan
3. @kyokushinkan (only for e-mail addresses or web addresses)

Our formal organization names are:

1. K.I. (Kyokushin-kan International)
2. K.I.K.O. (Kyokushin-kan International Karate-do Organization)
3. Kyokushin Karate-do Renmei Kyokushin-kan

HONBU
Honbu means Headquarters. When reference is made to Japan, Honbu means Honbu Japan or International Honbu. In Japanese it is called So-Honbu (its English translation being General Honbu or Central Honbu as in World Headquarters).

KYOKUSHIN-KAN REPRESENTATIVES ABROAD

DO (Dojo Operator)
The person who is appointed directly by International Honbu who has one or several dojos, and as a general rule, is Shodan or Nidan and has registered or paid for 10 students or more at International Honbu. (Sandan or above cannot be a DO.)

BC (Branch Chief)
The person who is appointed directly by International Honbu who has one or several dojos, and as a general rule, is Sandan or above and has registered or paid for 50 or more students at International Honbu. A Nidan can be appointed Branch Chief if he has approximately 100 students registered at International Honbu. A person who is Sandan or above and has one or several dojos must register or pay for 50 students (he/she cannot be a DO).

CR (Country Representative)
The maximum authority of Kyokushin-kan in that country. It would be selected among the BCs and approved by International Honbu. All BCs and DOs are under the CR.
Note 1: If there is only one BC or DO in the country, there is no CR.
Note 2: DI (Dojo Instructor), the person who teaches in one of the dojos is appointed from the BC or DO.


AC (Area Chairman)
The person who represents the organization in our Kyokushin-kan regional area. Kyokushin-kan has eleven regional areas; Africa, Europe, Russia, Middle East, Central Asia, South East Asia, North East Asia, South Pacific, North America, Central America, and South America. AC is responsible for handling all the matters within its region.

IC (International Committee Member)
The International Committee members are appointed by Kancho and they supervise ACs, CRs, BCs, and DOs worldwide. The IC should think about expanding the organization and taking care of advising the Kyokushin-kan members.

DAN GRADES
All the black belts should be ordered from International Honbu though CR, BC or DO. The black belt has one or several golden stripes which show the dan you hold.

Sensei (holder of Shodan to Yondan)
Note: The word Senpai means the person who started training kyokushin before you. The antonym of this word is "Kohai" which means the person who started training after you. So, a person who trains for 20years and holds a Shodan is still a Senpai to a person who trains for 15years and holds a Nidan (who is a Kohai). Therefore it is absurd, for example, that a Yondan who has been training 15 years calls Senpai a Shodan who has been training four years.

Shihan (holder of Yondan or above who passed the Shihan test)
Shihan Renshi, Shihan Kyoshi and Shihan Hanshi are independent of dan level (above Yondan). Which means, if the person passes a Shihan test, a Yondan can be a Shihan. These titles are approved only by International Honbu after examination. Its holders will have a distinctive mark on the left sleeve 2cm below from the shoulder stitches of the dogi.

International Honbu, Japan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Członkowie Kyokushin-kan,

Sposób, w jaki odnosimy się do naszej organizacji jest niezwykle ważny w celu odróżnienia się od innych form karate, a także do tworzenia spójności na całym świecie. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat korzystania z Kyokushin-kan i Honbu.

Kyokushin-Kan
Prawidłowe sposoby pisowni nazwy naszej organizacji są:

1. Kyokushin-Kan
2. Kyokushin-kan
3. kyokushinkan @ (tylko dla adresów e-mail i adresów stron internetowych)

Nasze formalne nazwy organizacji to:

1. K.I. (Kyokushin-kan International)
2. K.I.K.O. (Kyokushin-kan Karate-do International Organization)
3. Kyokushin Karate Kyokushin-kan Renmei

Honbu
Honbu oznacza kwatere główną. W przypadku odniesienia do Japonii, Honbu oznacza Honbu Japonii lub International Honbu. W języku japońskim nazywa się So-Honbu (jej tłumaczenie na angielski jest ogólne Honbu lub Centralnego Honbu jak w World Headquarters).

KYOKUSHIN-KAN PRZEDSTAWICIELI ZA GRANICĄ

DO (Operator Dojo)
Osoba, która jest powoływana bezpośrednio przez International Honbu która ma jedno lub kilka dojo, i co do zasady, jest Shodan lub Nidan i zarejestrował lub zapłacił za 10 osób lub więcej w Międzynarodowym Honbu. (Sandan lub powyżej nie może być DO.)

BC (Branch Chief)
Osoba, która jest powoływany bezpośrednio przez International Honbu która ma jedno lub kilka dojo, i co do zasady, jest Sandan lub powyżej i zarejestrował lub zapłacił za 50 lub więcej uczniów w Międzynarodowym Honbu. Nidan może być wyznaczony Branch Chief jeżeli ma około 100 studentów zarejestrowanych w International Honbu. Osoba, która jest Sandan lub powyżej i ma jedno lub kilka dojo musi się zarejestrować lub zapłacić za 50 studentów (on / ona nie może być DO).

CR (Country Representative)
Maksymalny organ Kyokushin-kan w tym kraju. CR wybierany jest spośród BC i zatwierdzony przez International Honbu. Wszyscy BC i DO są pod CR.
Uwaga 1: Jeżeli jest tylko jeden BC lub DO w kraju, to nie ma CR
Uwaga 2:. DI (Dojo Instructor), osoba, która uczy się w jednym z dojo i jest powoływany z BC lub DO


AC (Area Chairman)
Osoba, która reprezentuje organizację Kyokushin-kan w obszarze regionalnym. Kyokushin-kan ma jedenaście obszarów regionalnych, Afryka, Europa, Rosja, Bliski Wschód, Azjia Środkowa, Azja Południowo-Wschodna, Azja Północno-Wschodnia, Pacyfik, Ameryka Północna, Amerycka Środkowa i Ameryka Południowa. AC jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw w swoim regionie.

IC (International Committee Member)
International Committee Member są powoływani przez Kancho i nadzorują AC, CR, BC, i DO na całym świecie. IC powinien myśleć o rozszerzeniu organizacji i dbaniu o doradzanie członkom Kyokushin-kan.

DAN GRADES
Wszystkie czarne pasy należy zamawiać International Honbu przez CR, BC lub DO. Czarny pas ma jedno lub kilka złotych belek, które pokazują posiadany stopień.

Sensei (posiadacz Shodan do Yondan)
Uwaga: Słowo Senpai oznacza osobę, która rozpoczęła szkolenie kyokushin przed tobą. Przeciwieństwo tego słowa to "Kohai", które oznacza osobę, która rozpoczęła szkolenie po tobie. Tak więc osoba, która trenuje na 20 lat i posiada Shodan jest nadal Senpai do osoby, która trenuje już 15 lat i posiada Nidan (który jest Kohai). Dlatego też jest absurdem, na przykład, gdy Yondan który ćwiczy 15 lat wzywa Senpai Shodan, który ćwiczy cztery lata.

Shihan (posiadacz Yondan lub wyżej, którzy zdali test Shihan)
Shihan Renshi, Shihan Kyoshi Shihan Hanshi i są oni niezależni od poziomu dan (powyżej Yondan). Co oznacza, jeśli osoba przechodzi test Shihan, Yondan może zostać Shihan. Tytuły te są wydawane są tylko przez International Honbu po badaniu. Jego posiadacze będą mieć wyraźny znak na lewym rękawie 2 cm poniżej od szwów na ramieniu kimona.

International Honbu w Japonii